-


คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกีฬา ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กา

คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกีฬา ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี