-

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ เอกสาร Download
ประเภท : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1). หนังสือ กก 5115.4.6/ว9034 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38
"กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี
Download
2). คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1460/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี Download
ประเภท : รายงานการประชุม/การพิจารณาและกลั่นกรอง
  จังหวัด  
1). รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565
Download
2). รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
Download
3). รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11 เมษายน 2566
Download
4). รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566
Download
  ฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ  
1). บันทึกช่วยจำการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 5 ตุลาคม 2565 Download
2). รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 Download
3). รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 Download
4). รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 Download
5). รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่1/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566 Download
6). รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 Download
7). รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 Download
  ฝ่ายงบประมาณและการเงิน  
1). รายงานการเงินสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์ " และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Download
2). รายงานการเงินสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์ " และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Download
3). รายงานการเงินสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์ " และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Download
4). รายงานการเงินสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์ " และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Download
ประเภท : ประกาศกีฬาแห่งประเทศไทย
1). ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2566) "กาญจนบุรีเกมส์" Download
2). ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566) "กาญจนิกาเกมส์" Download
3). ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2566) "กาญจนบุรีเกมส์" (เพิ่มเติม) Download
4). ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566) "กาญจนิกาเกมส์" (เพิ่มเติม) Download
5). ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2566) "กาญจนบุรีเกมส์" ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 Download
ประเภท : เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1). คู่มือสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติของจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Download
2). เอกสารรวมแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พัก จังหวัดกาญจนบุรี Download
3). คู่มือการใช้งานแผนที่เพื่อนำทางไปสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" Download
4). หลักเกณฑ์อายุนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ. 2566 "กาญจนบุรีเกมส์" Download
5). ระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 Download