-

ประสานงานแพทย์
การพยาบาลและสาธารณสุข

ชื่อ โทรศัพท์
นายชาติชาย กิติยานันท์ 086-336-9490
นายอนุชา วรหาญ 092-2695249
นางสาวลักคณา พิทักษ์ภากร 086-533-9363