ความหมาย "คำขวัญ" การแข่งขันกีฬา

" ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน "

- Friendship Together Forever -ก้าวไปด้วยกัน ::

เพื่อพัฒนาการกีฬาและคนไทยทุกช่วงวัย


ไมตรี ::

น้ำใจที่หวังดี ความปรารถดีต่อกัน ในระหว่างการแข่งขันทั้งในสนาม และนอกสนาม


กีฬา ::

ส่งเสริมให้ผู้คนได้ใช้เวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเสียสละ และความมีน้ำใจต่อกันและกัน


มิตรภาพ ::

การให้ ความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยปราศจากเงื่อนไข


ยั่งยืน ::

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนโยบายของรัฐบาล "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"