-

รายชื่อผู้ประสานงาน
ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์"
และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"

ลำดับ ฝ่ายต่างๆ ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1  ฝ่ายอำนวยการ
     - เลขานุการ  นางสาวจาฏุพัจน์  เกิดช่วง  083-535-5935/081-191-4491  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวสุวลี  บัวแก้ว  092-419-9351  
     - ผู้ประสานงาน  นางสุนีย์  เอกฉันท์  084-542-7789  
2  ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม
     - เลขานุการ  นายอนัน  สิริพฤกศา 080-045-0979  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายภักดี  หาญพัฒนานุสรณ์  081-618-6211  
     - ผู้ประสานงาน  นายสมคิด  ชาววังไทร  061-194-2965  
3  ฝ่ายสาธารณูปโภค
     - เลขานุการ  นายปกรณ์  กรรณวัลลี  089-254-8717  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายสุเทพ  วงศ์วัชรมงคล  081-831-4211  
     - ผู้ประสานงาน  นางสาวธันยพร  หนูขาว  089-924-9389  
4  ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
     - เลขานุการ  นางสาวอรวรรณ  คำมาก  061-3424142  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางอังคณา  วิสุทธากร  089-741-5544  
     - ผู้ประสานงาน  นางสาวพรทิพา  โพธิ์พานิช  089-916-7500  
5  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
     - เลขานุการ  พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร  089-918-4086  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  พ.ต.ท.เทิดศักดิ์ หาญณรงค์  094-556-9867  
6  ฝ่ายแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข
     - เลขานุการ  นายชาติชาย กิติยานันท์  086-336-9490  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายอนุชา  วรหาญ  092-269-5249  
   - ผู้ประสานงาน  นางสาวลักคณา  พิทักษ์ภากร  086-533-9363  
7   ฝ่ายงบประมาณและการเงิน        
     - เลขานุการ  นางพิศมัย  บุญเทียม  061-420-0453  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวเรไร  เซียงหลิว  094-868-5993  
     - ผู้ประสานงาน  นายวุฒิพงษ์  ตาเบ้า  081-111-1885  
8  ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์           
     - เลขานุการ  นายวรกร  บุ้งทอง  058-660-4371  
9  ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง
     - เลขานุการ  นายสันติ  เจริญชัย  081-839-2251  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวกัญญนันทน์  โรจน์ปักษาเทพ  063-903-2520  
     - ผู้ประสานงาน  นางสาวจิระภา  วงษ์สวัสดิ์  089-446-5935  
10  ฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด
     - เลขานุการ  นางรัชนี  โพธิสัตยา  084-874-0596  
     - ผู้ประสานงาน คุณกนกกาญจน์ 084-966-4894  
11  ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ
     - เลขานุการ  นายประวิทย์  กิจประยูร  065-506-9776  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางศศิธร  อาภรณ์ธนกุล  084-700-3388  
12  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  
     - เลขานุการ  นางสาวกิรดา  ลำโครัตน์  089-254-8727  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวสพัชญ์ชน  ทองขาว  095-356-1595  
               
13  ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ  
   - เลขานุการ  ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู  092-259-9929  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายยงยุทธ  สงพะโยม   089-900-6529  
   - ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐพร  เขียนโกลา  098-419-8298  
14  ฝ่ายเทคนิคกีฬา
     - เลขานุการ  ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู  092-259-9929  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายอภินันท์  ลิ้มกุล   093-624-5858  
     - ผู้ประสานงาน  นางสาวกวินทิพย์  หัสดีสวี  098-828-2566  
15 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   - เลขานุการ  นายอนุ  ทองดี 081-880-3941  
16  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน
     - เลขานุการ  ดร.ณรงค์   พันธุ์คง  086-605-5370  
     - กรรมการ  นายภูวนาถ  วิสุทธากร  083-654-7979  
     - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ประสานงาน  นางสาวนุชษรา  ติเยาว์      081-2961-449  
17 ฝ่ายไฟพระฤกษ์
     - เลขานุการ  นางสมมารถ  คำถนอม  099-1535-419  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายทวีป พัฒนมาศ    092-2507-379  
     - ผู้ประสานงาน  นางสาวอัฐญาณ์ บู่สามสาย  081-8709-793  
     - ผู้ประสานงาน  นางสาวสุนทรีย์  พิทักษ์สาลี  081-8744-532  
18 ฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา
     - เลขานุการ  นายอนันต์  ดิษฐศิริ  081-401-7373  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางณัฏฐา  มูลพันธ์  098-269-4416  
     - ผู้ประสานงาน  นางสาวปัญณิตา  สนทาธร  095-879-6266  
     - ผู้ประสานงาน  นายกำธร  ประเสริฐตันติกุล  086-089-8385  
19 ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล
     - เลขานุการ  ดร.บรรจบพร  อินดี  081-837-0991  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  น.ส.บุตรศรินทร์  แสงสว่าง  098-254-8681  
     - ผู้ประสานงาน  ดร.ฐิติพร  พระโพธิ์   087-157-9363  
20 ฝ่ายอาสาสมัคร        
     - เลขานุการ  น.ส.อารีย์  มหานิล  081-9867-195  
     - ผู้ประสานงาน  น.ส.เบญจวรรณ  งามขำ  063-8833-218  
21 ฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ
     - เลขานุการ  นางพิศมัย  บุญเทียม  061-420-0453  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวเรไร  เซียงหลิว  094-868-5993  
     - ผู้ประสานงาน  นายวุฒิพงษ์  ตาเบ้า  081-111-1885  
22 ฝ่ายสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน
     - เลขานุการ  นางสาวจาฏุพัจน์  เกิดช่วง  083-535-5935/081-191-4491  
     - ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวสุวลี  บัวแก้ว  092-419-9351  
     - ผู้ประสานงาน  นางสุนีย์  เอกฉันท์  084-542-7789  
     - ผู้ประสานงาน  นายดาวรุ่ง  บุญแตง  087-159-6539  
     - ผู้ประสานงาน  นายกิจณรงค์  ไกรทอง  084-938-9540  
    - ผู้ประสานงาน นางสาวปัญจพาณ์ ขวัญเมือง 098-975-1091